Rezerwacja wydarzenia

Niniejsza strona (wraz z dokumentami, o których mowa na tej stronie) określa warunki, na jakich umożliwiamy użytkownikowi dokonanie rezerwacji miejsca na dowolnym z naszych kursów, konferencji lub seminariów (“Wydarzenia”) wymienionych w naszych publikacjach, ulotkach, biuletynach elektronicznych, mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem przed dokonaniem rezerwacji któregokolwiek z naszych wydarzeń. Użytkownik powinien zrozumieć, że dokonując rezerwacji któregokolwiek z naszych Wydarzeń, wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

Prosimy o zrozumienie, że jeśli odmówisz zaakceptowania niniejszych warunków, nie będziesz mógł zarezerwować żadnego z naszych wydarzeń.

1. CENA I PŁATNOŚĆ

Cena każdego z naszych Wydarzeń jest dostępna na naszej stronie internetowej. Podane ceny zawierają podatek VAT (jeśli podatek VAT ma zastosowanie) według obowiązującej stawki, chyba że określono inaczej.

Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, ale zmiany nie będą miały wpływu na rezerwacje, w odniesieniu do których wysłaliśmy już Potwierdzenie Rezerwacji, z wyjątkiem przypadków oczywistego błędu.

Za rezerwację można zapłacić online kartą kredytową lub debetową. Płatności kartami kredytowymi i debetowymi dokonywane online za pośrednictwem naszej Witryny są przetwarzane przez bezpieczną usługę pobierania płatności. Nasze przetwarzanie płatności online jest realizowane przez Stripe, wiodącego dostawcę bezpiecznych usług płatności internetowych.

Aby pomyślnie przetworzyć rezerwację online, pobierzemy imię i nazwisko, adres i inne dane, a następnie zostaniesz przeniesiony na bezpieczną stronę, aby wprowadzić dane karty kredytowej lub debetowej i sfinalizować proces płatności. Stripe będzie musiał znać pewne informacje o użytkowniku w celu przetworzenia płatności za rezerwację, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przekazanie takich informacji przez nas do Stripe.

2. OFERTY SPECJALNE

Zastrzegamy sobie prawo do oferowania od czasu do czasu specjalnych ofert promocyjnych na wydarzenia. Oferty specjalne mogą obejmować między innymi promocje cenowe. W przypadku Oferty Specjalnej mogą obowiązywać dodatkowe warunki, które zostaną udostępnione w momencie dokonywania rezerwacji.

3. TREŚĆ KURSU/WYDARZENIA

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w opublikowanym programie Wydarzenia (ale nie w ogólnej treści), na przykład w odniesieniu do harmonogramów i/lub praktyków, jeśli jeden z reklamowanych praktyków nie może wziąć udziału. W takich przypadkach użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu pieniędzy w przypadku anulowania rezerwacji.

4. MIEJSCE KURSU/WYDARZENIA

Nasze wydarzenia odbywają się w wielu miejscach w Wielkiej Brytanii. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy być zmuszeni do zmiany opublikowanego miejsca wydarzenia z przyczyn od nas niezależnych i w takich przypadkach użytkownik nie będzie uprawniony do anulowania rezerwacji, chyba że zmiana miejsca wydarzenia stanowi dla niego znaczącą niedogodność.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, które może wyrządzić w naszych obiektach lub w obiektach zewnętrznych i zgadza się przestrzegać wszystkich zasad, procedur i polityk (w tym polityk dotyczących zachowania i postępowania), które mogą obowiązywać w dowolnym obiekcie od czasu do czasu.

Osoby niepełnosprawne lub cierpiące na schorzenia, które wymagają specjalnych ustaleń, lub osoby o szczególnych wymaganiach dietetycznych prosimy o poinformowanie nas o swoich wymaganiach podczas dokonywania rezerwacji.

5. WIRTUALNE KURSY I WYDARZENIA

Obecnie korzystamy z naszej strony internetowej i Zoom, aby organizować wydarzenia online. Zoom to platforma wideokonferencyjna zgodna z RODO z pełnym szyfrowaniem end-to-end.

Oceniliśmy ryzyko związane z korzystaniem z platformy internetowej, a także konsekwencje dla przepisów RODO. Skorzystaliśmy z porady i jesteśmy przekonani, że ograniczyliśmy wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z platformy internetowej i wdrożyliśmy następujące środki:

 • Wszystkie spotkania są chronione hasłem
 • Wszystkie spotkania korzystają z poczekalni Zoom, aby umożliwić nam sprawdzenie uczestników przed ich przyjęciem
 • Uczestnikom zaleca się nieudostępnianie linku do Zoomu
 • Monitorujemy i jesteśmy obecni podczas wszystkich wydarzeń.
 • Rejestracja w Zoom nie jest wykorzystywana, dlatego Monika Chumbley nie przekazuje im żadnych danych osobowych.
 • Monika Chumbley ma możliwość usunięcia każdego uczestnika, jeśli jego zachowanie zostanie uznane za nieodpowiednie.
 • Uczestnicy są informowani o tym, czy spotkanie będzie nagrywane.

Więcej informacji na temat obsługi danych osobowych i plików cookie przez Zoom można znaleźć na stronie https://zoom.us/gdpr.

Wszelkie pytania dotyczące wirtualnych spotkań i ich wpływu na dane osobowe użytkowników należy kierować na adres info@monikachumley.com.

6. NASZA POLITYKA ANULOWANIA I ZWROTÓW

Wydarzenia osobiste

Anulacje otrzymane w formie pisemnej na adres e-mail events@monikachumbley.com później niż dwa tygodnie przed Wydarzeniem będą podlegać opłacie administracyjnej w wysokości 90%. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 2 tygodnie (czternaście dni) przed wydarzeniem lub w przypadku nieuczestniczenia w wydarzeniu nie przysługuje zwrot kosztów.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez wcześniejszego ostrzeżenia drobnych zmian dotyczących prelegentów i praktyków w stosunku do tych opisanych w programie. Zastrzegamy sobie również prawo, według własnego uznania, do anulowania rezerwacji w przypadku, gdy musimy to zrobić z powodu okoliczności pozostających poza naszą kontrolą (w tym między innymi), sytuacji, w których wystarczająca liczba osób nie dokonała rezerwacji na Wydarzenie lub prelegenci są niedostępni, lub anulowania Wydarzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione przez użytkownika w związku z takim odwołaniem, ale zwrócimy płatność za rezerwację (jak określono wcześniej) lub zaoferujemy alternatywne Wydarzenie, jeśli będzie ono dostępne. Użytkownik może zaakceptować zwrot 90% kosztów lub wziąć udział w wydarzeniu alternatywnym.

Zazwyczaj dokonamy zwrotu pieniędzy otrzymanych od użytkownika przy użyciu tej samej metody, która została pierwotnie użyta do zapłaty za zakup, ale zastrzegamy sobie prawo do zwrotu pieniędzy przy użyciu alternatywnej metody.

Aby przenieść swój bilet i swoje prawa na inną osobę, potrzebna jest nasza zgoda. Użytkownik może przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych warunków na inną osobę tylko wtedy, gdy wyrazimy na to zgodę na piśmie.

Wydarzenia wirtualne

Wydarzenia wirtualne często mają znacznie krótszy czas między otwarciem rezerwacji a wydarzeniem. Koszty indywidualne związane z uczestnictwem wirtualnym są również niższe niż w przypadku uczestnictwa osobistego.

W przypadkach, w których nie zakupiono żadnych dodatkowych zasobów dla uczestnika, takich jak licencja na korzystanie z oprogramowania lub przyznanie dostępu do platformy, lub w których liczba miejsc nie była ograniczona (np. kurs szkoleniowy), zamierzamy zapewnić pełny zwrot kosztów, jeśli zostanie o to poproszony co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem wydarzenia.

Jeśli prośba o zwrot dotyczy wydarzenia lub szkolenia o ograniczonej liczbie miejsc, dokonamy zwrotu pod warunkiem, że będziemy w stanie odsprzedać zarezerwowane miejsce na wydarzeniu i że prośba o zwrot została złożona na 2 tygodnie przed wydarzeniem.

7. PRAWA DO MATERIAŁÓW

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej) do materiałów dostarczonych użytkownikowi podczas lub na potrzeby któregokolwiek z naszych Wydarzeń (w tym między innymi notatki z kursu, slajdy, broszury, artykuły lub studia przypadków) są własnością Moniki Chumbley lub naszych prelegentów i praktyków. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z takich materiałów wyłącznie na własny użytek. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania takich materiałów (z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo) ani nie jest uprawniony do wykorzystywania lub upoważniania innych do wykorzystywania takich materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych.

8. OBRAZY

Często robimy zdjęcia podczas wydarzeń w celach marketingowych. Uczestnicząc w wydarzeniu, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, na których może być obecny. Ponadto obrazy te mogą być udostępniane i przechowywane na platformach stron trzecich. Jeśli nie chcesz być widoczny na żadnym zdjęciu, poinformuj o tym przedstawiciela na wydarzeniu.

9. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przechowywania swoich rzeczy osobistych przez cały czas, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę rzeczy osobistych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym, bez ograniczeń, kradzież) jakiegokolwiek mienia powstałe w naszych obiektach lub w obiektach zewnętrznych, z wyjątkiem szkód spowodowanych naszym zaniedbaniem, w których to okolicznościach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do kwoty naszego ubezpieczenia od takich strat.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek straty biznesowe (w tym utratę przychodów, zysków, umów, przewidywanych oszczędności, zmarnowanych wydatków, danych lub wartości firmy) lub jakiekolwiek inne straty lub szkody, które nie wynikają bezpośrednio z naszych działań.

Żadne z postanowień niniejszych warunków rezerwacji wydarzeń online nie wyklucza naszej odpowiedzialności wobec użytkownika za obrażenia ciała lub śmierć spowodowane naszym zaniedbaniem.

10. ZDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ

Monika Chumbley nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub odwołanie wydarzenia, jeśli opóźnienie lub odwołanie jest spowodowane okolicznościami lub zdarzeniami pozostającymi poza ich uzasadnioną kontrolą. Zdarzenie Siły Wyższej obejmuje dowolne działanie, zdarzenie, brak zdarzenia, zaniechanie lub wypadek pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą i obejmuje (bez ograniczeń) następujące zdarzenia:

 • Strajki lub akcje protestacyjne;
 • Zamieszki, atak terrorystyczny lub groźba ataku terrorystycznego, wojna;
 • Pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, osunięcie się ziemi, epidemia lub inna klęska żywiołowa;
 • Niemożność korzystania z kolei, żeglugi, samolotu, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego;
 • Brak możliwości korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych; oraz
 • Akty prawne, ustawodawstwo, regulacje lub ograniczenia jakiegokolwiek rządu;

Wykonanie przez nas jakiejkolwiek Umowy uznaje się za zawieszone na okres, w którym trwa Zdarzenie Siły Wyższej. Dołożymy wszelkich starań, aby zakończyć Zdarzenie Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze zobowiązania wynikające z Umowy będą mogły zostać wykonane pomimo Zdarzenia Siły Wyższej.

11. KOMUNIKACJA PISEMNA

Skontaktujemy się z użytkownikiem pocztą elektroniczną lub przekażemy mu informacje, publikując powiadomienia na naszej stronie internetowej i kanałach mediów społecznościowych. Dla celów umownych użytkownik wyraża zgodę na ten elektroniczny sposób komunikacji i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, są zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi, które wymagają, aby takie komunikaty miały formę pisemną. Warunek ten nie ma wpływu na ustawowe prawa użytkownika.

12. PRYWATNOŚĆ

Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób będziemy wykorzystywać informacje, które nam przekazałeś. Przeczytaj naszą Politykę prywatności tutaj.

13. PUBLICZNOŚĆ

Możemy wykorzystywać zdjęcia zrobione podczas Wydarzeń w materiałach reklamowych i marketingowych, w tym na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Obecność użytkownika na Wydarzeniu może oznaczać, że zostanie on przedstawiony na takich zdjęciach i uznaje się, że użytkownik nie sprzeciwia się wykonywaniu takich zdjęć, jak opisano powyżej. Jeśli użytkownik nie życzy sobie być uwzględniony na jakimkolwiek zdjęciu, prosimy o powiadomienie o tym przedstawiciela na danym Wydarzeniu przed wykonaniem zdjęć.

14. NASZE PRAWA DO DOKONYWANIA ZMIAN

Zakończenie udziału użytkownika w Wydarzeniu. Jeśli organizator wydarzenia uzna, że zachowanie użytkownika podczas Wydarzenia fizycznego lub wirtualnego jest szkodliwe dla reputacji FSB i nie leży w najlepszym interesie innych uczestników Wydarzenia, wówczas udział użytkownika w Wydarzeniu może zostać niezwłocznie zakończony poprzez poproszenie użytkownika o opuszczenie Wydarzenia fizycznego lub wykluczenie go z udziału w Wydarzeniu wirtualnym. Przykładami zachowań, które mogą prowadzić do wykluczenia użytkownika z Wydarzenia są

(a) wygłaszanie rasistowskich lub homofobicznych komentarzy;
(b ) wyolbrzymianie twierdzeń dotyczących firmy w celu jej promowania;

(c ) bycie agresywnym lub wygłaszanie poniżających komentarzy na temat innych uczestników Wydarzenia.

W przypadku wykluczenia Użytkownika z Wydarzenia, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

15. NASZE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Mamy prawo do zmiany i poprawiania niniejszych warunków od czasu do czasu w celu odzwierciedlenia zmian w technologii, zmian w metodach płatności, zmian w odpowiednich przepisach i wymogach regulacyjnych oraz zmian w możliwościach naszego systemu.